KORONAVİRUSA YOLUXANLARIN SAYI - CANLI STATİSTİKA

Azərbaycanı iki yerə bölən müqavilənin imzalanmasından 205 il ötdü

Azərbaycanı iki yerə bölən müqavilənin imzalanmasından 205 il ötdü
09:24
12.10.2018
10714
Maraqlı
A
Bu gün Gülüstan müqaviləsinin imzalandığı gündən 205 il ötür.

“Ölkə.Az” Azərbaycan torpaqlarının İran və Rusiya arasında bölünməsinə səbəb olan Gülüstan müqaviləsi barədə kiçik yazını oxucularına təqdim edir.
XVIII-XIX əsrlərdə Xəzər regionu Orta və Yaxın Şərqdə gedən geosiyasi rəqabət arenasına çevrilir və bu orbitə Türkiyə və İranla bərabər Rusiya, İngiltərə və Fransa cəlb olunmuşdu. Səfəvi dövlətinin zəifləməsi faktı Xəzər regionunda hərbi-siyasi vəziyyəti gərginləşdirdi. Bu isə öz növbəsində Türkiyə və Rusiyanın regionda möhkəmlənmək istəyindən yaranmışdı.

Qara dənizə çıxışdan məhrum olan Rusiya Xəzər və Xəzəryanı bölgə üzərində öz hakimiyətini qurmaq və bütün Avropa-Asiya ticarətini Türk-Aralıq dənizindən Baltika-Volqa-Xəzər yoluna keçirmək arzusunda idi. Rusiyanın geosiyasi məqsədləri o zaman I Pyotr tərəfindən dəqiq müəyyənləşdirilib: “Bizim maraqlar heç bir dövlətin Xəzər dənizində möhkəmlənməsinə yol vermir”.

Rusiya bu məsələ ilə bağlı Türkiyəyə rəsmi olaraq bildirib ki, heç bir dövlət, xüsusi olaraq da Türkiyə Xəzər sahillərinə buraxılmayacaq. Türkiyə öz tərəfindən Rusiyanın Qara dənizə olan yolunu kəsərək Krım tatarlarının və özünün Qafqazda olan digər tərəfdarlarının köməyi ilə Volqa-Xəzər ticarət yolunu bağlamağa cəhd etdi. Bununla Rusiya Şərq bazarlarına çıxışdan məhrum edildi. Bu işdə Osmanlı dövləti Qərb ölkələrinin və birinci növbədə İngiltərənin köməyinə arxalanırdı. İngiltərə öz növbəsində Rusiyanın Orta Asiyada mövqeyinin möhkəmlənməsindən ehtiyat edərək, bu regionda rus ekspansiyası ilə razılaşa bilməzdi. Lakin I Pyotr böyük orduya arxalanaraq öz rəqibini qabaqlamağa nail oldu və 1721-ci ildə İsveç üzərində qələbə qazandı. Bu qələbədən sonra 1722-ci ilin iyulunda l Pyotr böyük bir ordu və 274 gəmi ilə Həştərxandan Azərbaycanın Şirvan və Xəzəryanı bölgələri istiqamətində hərbi yürüşə başladı. Güney Qafqazın hüquqi cəhətdən Azərbaycan – Səfəvi dövlətinə tabe olmasına baxmayaraq, I Pyotr mərkəzi dövlətin zəifləməsindən istifadə edərək Azərbaycanın Xəzərsahili ərazisini zəbt etdi. XVIII əsrin 20-30-cu illərində Güney Qafqazın qalan hissəsi isə Osmanlı İmperiyasının tərkibinə keçdi. Abbas Mirzə Qacarın qəhrəmancasına müqavimət göstərməyinə baxmayaraq, Azərbaycanın bir hissəsinin işğalı və iki yerə parçalanması baş verdi.

1796-cı ildə Azərbaycana yürüş edərək 30 min nəfərlik ordu ilə Dərbənddən keçib Qubanı, Bakını, Salyan və Şamaxını tutan rus generalı qraf B.Zubov öz hökmdarlarından, “Muğanı ələ keçirdikdən sonra orada bir qala tikdir, adını “Yekaterina sert” (“Yekaterinanın ürəyi”) qoy və orada iki min cavan rus əsgəri məskunlaşdır. Həmin gənc əsgərləri erməni və gürcü qızları ilə evləndirib onları xüsusi torpaq sahələri və silahla təmin et” məzmununda tapşırıq aldı.
1813-cü ilin 12 oktyabr tarixində imzalanan birinci müqavilə ilə Azərbaycan Rusiya ilə İran arasında bölündü. Çar Rusiyası Osmanlı İmperiyası arasında 1812-ci ilin yayında imzalanan Buxarest müqaviləsinə əsasən, Osmanlı İmperiyası rusların Qafqazı işğalını tanıyır, bu torpaqlara olan iddiasından əl çəkirdi. 1812-ci ildə Napoleonun Rusiya hücumundan faydalanmağa çalışan İran vəliəhdi Abbas Mirzə Rusiyanın işğal etdiyi Azərbaycan xanlıqlarına hücum etsə də, general P.Kotlyarevski bu hücumları dəf edir və bölgədə hərbi-siyasi üstünlük qazanır. Hadisələr İngiltərəni bərk narahat edir və onların təkidi ilə İran Rusiya ilə müqavilə imzalamaq qərarına gəlir.

1813-cü ilin 12 oktyabrında “Gülüstan” sülh müqaviləsindən əvvəl Azərbaycanın ümumi ərazisi 410 min kvadrat kilometr olub. Azərbaycan torpaqlarının parçalanmasına xidmət edən bu biabırçı sülh anlaşması barədə Abbasqulu Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” adlı əsərində belə yazırdı: “Həmin ilin baharında (1813-cü il) İran dövləti ruslar tərəfindən alınan ölkələri geri qaytarmaqdan naümid oldu. Rum (Osmanlı) barışığı və Xorasanda baş verən iğtişaş nəticəsində şah barışığa meyil göstərdi. Mirzə Əbülhəsən xan Şirazi İran dövləti tərəfindən vəkil edildi. Sərdar Ratişşev də gəldi. Qarabağın Gülüstan adlı yerində, hicri 1228-ci (1813) ildə, təşrin-əvvəl (oktyabr) ayının 12-də Rusiya və İran dövlətləri arasında əhdnamə bağlandı”.

Bu müqavilə tarixə imzalandığı yerin, yəni Gülüstan kəndinin adı ilə- Gülüstan müqaviləsi kimi daxil oldu. Müqaviləni İran tərəfdən şahın vəkili Mirzə Əbdülhəsən xan, Rusiya tərəfdən isə Ratişev imzaladı. 11 maddədən ibarət müqavilə ilə yurdumuz amansızcasına bölüşdürüldü, düşmənçiliyə son qoymaq üçün iki istilaçı ölkə bundan sonra "əbədi dostluq şəraitində yaşayacaqlarına" söz verdilər.

General Ratişevin yazışmalarında bu müqavilə həm də “İran dövləti ilə ümümrusiya imperiyası arasında əbədi sülh haqqında traktat” kimi təqdim olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, sülh müqaviləsinin maddələrinin razılaşdırılması üzərində də iş xeyli gərgin keçdi. Qacar sarayını bu müqavilənin bağlanmasına meyilləndirmək üçün Qor Uzeley də xüsusi canfəşanlıq göstərdi ki, general Ratişev də öz yazışmalarında Rusiya maraqlarının qorunmasına kömək edən bu ingilis diplomatına minnətdarlığını bildirirdi.

Gülüstan müqaviləsi giriş və 11 maddədən ibarətdir. Müqavilənin mətni öz dövrünün dil üslubiyyatına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Ona görə bugünkü gün üçün onun dili həm rus dilində, həm də fars dilində kifayət qədər ağırdır və bu mətnin Azərbaycan dilinə tərcüməsi əlavə şərhləri və izahatları tələb edir. Azərbaycan dilində bu müqavilənin mətni kütləvi informasiya vasitələrində çap olunsa da, onun yenidən və daha peşəkar səviyyədə tərcüməsinə ehtiyac var. Çünki bu mətnin hər ifadəsi özlüyündə hüquqi öhdəliklərin daşıyıcısıdır və onların tərcüməsindəki yanlışlıq həmin öhdəliklərin lazımınca təsəvvür edilməsini çətinləşdirə bilər.

Müqavilənin sonuncu maddəsindən göründüyü kimi, Gülüstan müqaviləsi rus dilində tərtib olunub və sonra da fars dilinə tərcümə edilib. Qeyd etmək lazımdır ki, müqavilənin fars dilinə tərcüməsində kifayət qədər sərbəstliyə yol verilib, mətndə fars dilinin üslubiyyatından irəli gələn çoxlu təkrar məzmunlu ifadələr işlədilib. Sülh müqaviləsinin bağlanması üçün aparılan müzakirələrin şahidi olmuş İngiltərənin İrandakı elçiliyinin katibi Moriyer də bu məqamı müşahidə edərək yazırdı: "Gülüstan müqaviləsinin farsca nüsxəsi İran ibarələri ilə yazılıb".

1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsi bağlandıqdan sonra Azərbaycanın bir hissəsi, o cümlədən Qazi-Qumuq, Tiflis, İrəvan və Qarabağ xanlıqları Rusiyanın himayəsinə keçdi. Az sonra Quba, Dərbənd, Şirvan və Bakı xanlıqları da Rusiya qoşunları tərəfindən işğal olundu.

"Gülüstan müqaviləsi"ndə bircə dəfə də olsun "Azərbaycan" adına rast gəlinmir. "Türkmənçay müqaviləsi"ndə də Azərbaycanın adı göstərilməyib. Rusiya və İran törətdikləri cinayəti, işğal faktını gizlətmək üçün Azərbaycan adını müqaviləyə salmayıblar. Gülüstan müqaviləsi ilə təkcə Azərbaycana aid torpaqlar deyil, həm də Dağıstan camaatlıqları və gürcü çarlıqları Rusiyanın ixtiyarına keçmişdi. Bizim faciələrin başlanğıcı olan Gülüstan müqaviləsində qeyd edilən ən əsas məsələlərdən biri – İran, Azərbaycan torpaqlarına köçmək istəyən ermənilərə nəinki maneçilik törətməməli, əksinə kömək edilməli idi. Müqaviləyə əsasən, həmin ermənilərin mal və mülklərini satmağa İran hökuməti yardım göstərməliydi. 1814-cü ildən ermənilər Gəncə, Bakı və Qarabağda sərbəst şəkildə məskunlaşmağa başladılar. Ruslar çox qısa zamanda ermənilərdən hökumət strukturlarında da istifadə etməyə girişdilər. Bu zaman Rusiyadan kömək umaraq öz hakmiyyətini qorumaq istəyən xanların vəziyyəti lap ağırlaşdı. Bir çoxlarının xan titulu daşımaq ixtiyarı əlindən alınmış, maksimum özünü bəy adlandırmağa icazə verilmişdi. Azərbaycan xanlarına bölgədə olan rus generalının qəbuluna düşmək şansı da tanınmırdı. Onları, uzaqbaşı, polkovnikin köməkçisi qəbul edirdi. 1819-cu ildə Şəki xanlığı, 1820-ci ildə Şirvan xanlığı ləğv edildi. 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı da ləğv edildi və onun yerində komendant üsul- idarəsi təsis edildi. Ruslar onları Qacarlara qarşı müharibəyə dəvət edən xanlıqları məhv etməyə başladılar. Xan sülalələri məhv olduqca ermənilərin saraylarda mövqeləri güclənməyə başlandı.

1828-ci il fevral ayının 22-də Rusiya ilə İran arasında Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması ilə əslində Gülüstan müqaviləsinin müddəaları da öz qüvvəsini itirdi. Bu məsələ Türkmənçay müqaviləsinin 2-ci maddəsində əksini tapıb. Həmin maddədə deyilirdi: “Ali tərəflər arasındakı düşmənçilik imperatorun iradəsinə görə başa çatdığı üçün Gülüstan müqaviləsinin müddəaları da ləğv olunur. Ona görə əlahəzrət İran şahənşahı və əlahəzrət ümumrusiya imperatoru lazım bildilər ki, Rusiya ilə İran arasında sülh və dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi üçün adı çəkilən müqaviləni aşağıdakı maddələrlə və şərtlərlə əvəz etsinlər”. Bununla da Gülüstan müqaviləsinin hüquqi mövcudluğuna son qoyuldu.

Ölkə.Az

ŞƏRH YAZ
0

İlk görüşdəcə cinsi əlaqədə OLUN, ÇÜNKİ.. — Alimlərdən şok tövsiyə

İlk görüşdəcə cinsi əlaqədə OLUN, ÇÜNKİ..
23:11
01.06.2020
25516
Maraqlı
A
Tanış olduğunuz adamla elə ilk görüşdəcə sekslə məşğul olun.

"Ölkə.Az" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunu Harvard universitetinin alimləri tövsiyə edir.

Onlar belə hesab edirlər ki, ilk görüşdən sekslə məşğul olmaqla insanı daha yaxşı tanımaq olur. Həm də tərəflər boş xəyallara qapılmır. Çünki aralarında mənəvi bağ yaranmış cütlüklərin sonradan yataqda uyğun olmaması münasibətə pis təsir edir, tərəflərin məyusluğuna səbəb olur. Amma ilk görüşdən hər şey “açıqlığa qovuşduğu üçün” sonrakı mərhələdə problem yaşanmır. Üstəlik, ilk seksin səhəri günü aradan çıxan kişi də bəri başdan bəlli olur. azerforum

ŞƏRH YAZ
0

Vanqadan şok proqnoz: İYUN ayında bu bürclər pulun içində üzəcək — CƏMİ 3 BÜRC

Vanqadan şok proqnoz: İYUN ayında bu bürclər pulun içində üzəcək
22:53
01.06.2020
18134
Maraqlı
A
Bürclər 2020-cu il İYUN ayı üçün nə deyir?

Qoç - Qoçların 2020 İyun ayında xoşbəxt olması mümkündür. Eşq planeti və eyni zamanda Qoçun əlaqələr evinin idarəçisi Venera - Böyük Xeyirxah Yupiteri qarşılayır. Və bu da Qoçun zövq və erotizm evində reallaşacaq. Heç bir şey bundan daha yaxşı ola bilməzdi! Bəzi Qoçlar aşiq olacaq, digərləri ya qovurucu alovlu eşqlər yaşayacaq ya da möhtəşəm bir seks həyatına sahib olacaq. Bir çox Qoç, nişanlanacaq, sevgililəriylə təkrar bir araya gələcək, eşq həyatını inkişaf etdirəcək və ya başqa cür romantik təmindən zövq alacaq. Eşq tanrısı Kupidon Qoçlara yaxşı konyunktura və oyun planları təqdim etmək üçün möhkəm çalışacaq. Havada eşq qoxusu vardır və həyat möcüzə kimi davam edəcək. Professional baxımdan İyun 2020 Qoçlar üçün şanslı bir aydır. İki Xeyirxah - Venera və Yupiter - sizə ən yaxşı olanı gətirmək və qabiliyyətlərinizi və yaradıcılıqlarınızı zərifliklə göstərmək üçün sizə köməkçi olacaq əlverişli şərtlər təqdim etməkdədir. Amma bu hələ hamısı deyil: Venera və Yupiter tam olaraq Qoçda olan Uran ilə üçbucaq meydana gətirirlər. Üçbucaq irəliləmə, dəyişmə və inkişaf üçün çox uyğundur. İndi yeni layihələr başlatmaq və köhnələri yenidən hərəkətə keçirmək üçün planlarınızı nizamlamanın tam zamanıdır. Cəsur cəhdlərin zamanı gəldi. Mali olaraq, hər qərarın üzərində diqqətlə dayanmaq və təcrübəli olmanız daha yaxşı olar. İndi retroqrad olan və bir neçə ay boyunca Əqrəb bürcünə dönən Saturn səbəbiylə, Qoçlar bəzi qarışıqlıqlar, gecikmələr ya da mali çatışmazlıqlarla qarşılaşa bilər. İyun 2020 ayında Qoçlar ən yaxşı formada olacaq. Siz tamamilə şən, optimist və yaxşı bir zaman keçirmək üçün hazırsınız. Siz enerji və cinsi cəsarətlə dolu olacaqsınız. Düşüncələriniz canlı və hərəkətli olacaq, ancaq ayın ilk hissəsi bəzi qarışıqlıqlar və ya əsəbilik meydana gələ bilər və bunun üçün bir az narahat olacaqsınız. İyun 2020 tamamilə fiziki fəaliyyətlər üçün möhtəşəm bir zaman olacaq və idmansevər Qoçlar mükəmməl zaman keçirəcəklər.

Buğa - 2020 İyun ayında Buğalar səssizlik, dinclik və gizlilik istəyəcək. Ümumiyyətlə ev, ailə və yaxın yoldaşları ilə maraqlanacaq Buğa bürcləri. Romantik baxımdan sizin xeyli dinc, ənənəvi həyatınız olacaq. Siz dram yaşamaq ya da hər hansı bir risk almaq istəməyəcəksiniz. Əgər sabitlik və təhlükəsizlik varsa, xoşbəxtsiniz və bu səbəbiylə olduqca praqmatiksiniz. Pul sizin romantik seçkilərinizə təsir edə bilər, amma eyni zamanda sizin həyat yoldaşınızla paylaşılan bir maraq mərkəziniz ola bilər. Romantizm dalğası İyun 2020-cu ildə Buğa bürclərinin eşq həyatına varmazsa, deməli bu keçmişlə əlaqəlidir. Bu yalnız xatirələr deyil, eyni zamanda köhnə yaraları açan bir-birləşmə ola bilər. Buğa bürcləri İyun 2020 boyunca öz ev ya da əmlak cəhdlərinə sərmayəyə fokuslanacaq. Siz böyük ehtimalla evinizi, daha gözəl, daha rahat, daha funksional etmək istəyəcəksiniz. Bəlkə bir şəkil ya da mebel, ya da uzun ömürlü bir şey satın alacaqsınız. Nə bir ev tikmək və ya bağçada məşğul olmaq, nə də daha böyük bir evə köçməyiniz barədə danışmırıq. Əgər bir iş sahibi isəniz, ofisinizi idarəniz altına alın. 2020-cu ilin İyun ayı boyunca istər gəlir əldə edəcək əməliyyatlar istərsə də fəaliyyətlərlə başlayan maliyyə cəhdləriniz olacaq. Təsadüflər yeni həllər tapmaq ya da köhnə fərdi problemlərinin həlli üçün sizin lehinizə var olacaqdır. Buğa bürclərinin idarəçisi - Venera, Böyük Xeyirxah Yupiter planeti ilə birlikdə, Buğa bürclərinin İyun 2020 boyunca ən yaxşı vəziyyətdə olacaqlarına zəmanət verməkdədir. Siz, şən, özündən əmin və canlı mövqedə olacaqsınız. Ancaq siz acgöz və ifrata meylli olma vəziyyətindəsiniz. Əgər qan təzyiqiniz yüksək, ya da digər dəyərlər (xolesterol, qan şəkəri səviyyələri, vs) normaldan daha yüksək isə bu rəqəmlər daha da yüksələ bilər, diqqətli olun. Sizə mülayim olmağı və çox məşq etməyi tövsiyə edirik.

Əkizlər - Mars planetinin Əkizlər bürcündə olmasıyla İyun 2020 sizə kafi cinsi qəhrəmanlıqdan daha çox şey gətirəcək. Adrenalin səviyyələri yüksələcək və siz fəthlərə düşkün olacaqsınız. Sizin duyğu və arzularınız çox güclü, gözlənilməz bir şəkildə birdən özünü göstərəcək və dərhal yerinə yetirilməsini tələb edəcək. Siz ehtiras, təxribat etmək üçün hazırsınız, lakin təhrik edilməyi gözləmirsiniz. Sizin cəhdləriniz böyük ehtimalla müvəffəqiyyətlə nəticələnəcək və İyun 2020 sizin eşq baxımından şanslı olacağınızı isbatlayacaqdır. Mars planetinin təsirləri xaricində, Əkizlər bürcünün eşq həyatı da Venera planetinin romantik təsirləri altında olacaq. Venera planeti İyun 2020 ayında çox vaxt Yupiterə yaxın olacaq və Yupiter Əkizlər bürcünün əlaqələr evinin idarəçisidir. Professional baxımdan İyun 2020 Əkizlər bürcü üçün müvəffəqiyyətli bir ay olacaq. Əkizlər bürcünün karier evinin idarəçisi olan Yupiter, inkişaf, yenilik və yeniləmə planeti olan Uran planeti ilə üçbucaq meydana gətirəcək. Yupiter-Venera üçbucağı cəsur cəhd və yaxşılaşdırıcı dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Yupiterin yanında, Venera, xüsusilə ağıl, ünsiyyət, hərəkət ya da bacarıqla əlaqədar fəaliyyətlərdə, fürsətlər gətirir. Merkuri Əkizlər bürcündə doğru düzgün hərəkət etməkdədir və bu da hər şeyin işıqlanacağı və həllə doğru gedəcəyi mənasını verməkdədir. Mars planeti Əkizlər bürcündədir və sizə maşın sürərkən cəsarət və ehtiras gətirir. Günəş də Əkizlər bürcündə olacaq və onun bu bürcdən keçişi sizə, tərif və mükafatlandırılmada parlaqlıq və özünüzü müdafiə etmək üçün şans verəcək. Pul sizin müvəffəqiyyətlərinizin təbii bir nəticəsi olaraq gələcək. Mükəmməldən də artıq! 2020-cu ilin İyun ayı Əkizlər bürcünün ruh halı, kefli, əyləncəli və şən olacaq. Siz səyahət, ünsiyyət, insanlarla tanış olmaq, yeni yoldaşlar əldə etməyi sevəcəksiniz. Günəş-Merkuri-Mars üçlüyünün Əkizlər bürcündə olması səbəbiylə fiziki fəaliyyətlərə gəlincə Sizin batareyanız tam şarj olunmuş vəziyyətdədir. Amma tələsməyin və ifratdan çəkinin!

Xərçəng - Yengəclər, professional və maliyyə mənfəətlərini əlaqələri ilə qarışdıracaqlar. Çünki sevginizin idarəçisi olan Venera, İyun 2020-da çox vaxt Yengəc bürcünün pul evində olacaq və Yengəc bürcünün əlaqələr evinin idarəçisi Saturn 15 İyuna qədər Yengəc bürcünün iş evində olacaq. Fərqli ehtimallar özlərini göstərəcəklər: ya siz partnerinizlə birlikdə professional və ya maliyyə çıxarlara maraq göstərəcəksiniz, bəlkə də onlar sizin ürəkdən gələn qərarlarınıza təsir edəcək və ya başqa bir yol olaraq: pul ya da karier ilə əlaqədar qərarlar duyğulara söykənəcək. Hər iki şəkildə də, təsiri müsbət nəticələrə gətirib çıxarar. İyun 2020-cu ilin ikinci yarısından daha rahat olacaq, ancaq Yengəclər üçün Sentyabr ayına qədər təhlil edilməsi lazım olan tələblər cinsilik, uşaq və ya eşq ilə əlaqədar köhnə mövzular olacaq və bu mövzular yenidən su üzünə çıxacaq. Böyük xeyirxahlar Venera və Yupiter İyun 2020-da Yengəc bürcünün pul evində, olacaqlar və sizə maliyyə işlərlə əlaqədar yaxşı şans gətirəcəklər. Hərçənd o pulu əldə etmək üçün, ortodoks üsullara görə bir az daha az gizli manevr və ya tətil etmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Venera 25 İyulda geriyə doğru hərəkət etməyə başlayacaq bu səbəblə hər şeyin necə baş verdiyini bilmək üçün çox diqqətli olmalısınız, daha sonra siz üzərində bir silsilə dalanlar olan üsullarınızın yaratdığı fərqi anlayacaqsınız. Hər şey professional cəbhədə gözəl inkişaf edəcək, ancaq təsdiq və müvəffəqiyyətin ancaq İyun 2020-un sonunda özünü göstərə bilməsi mümkündür. Sizin fikir və cəhdləriniz silsilə halında gəlir, amma indi onlar tətbiqə başlandı. Hələ meşədən tamamilə çölə çıxmadınız. İlk iki on günlük üçün, ən yaxşısı, özünüzə diqqət yetirməniz və duyğularınızı yaxından izləməniz lazımdır və xüsusilə ayın ilk yarısında, kənar sahədə əlverişsizliklər, ifrat və riskli vəziyyətlərdən uzaq qalmaq sizin üçün faydalı ola bilər. 2020 İyun ayının son həftəsində, Yengəclər inanılmaz formada olacaq.

Şir - İyun 2020, Aslan bürcləri üçün maraqlı bir aydır, çünki eşq planeti Venera, Aslan bürcündə tam olaraq retroqrad dövrünə başlayır. Bu dövr 8 Noyabr 2020-cu ilə qədər sürəcək və Aslan və Qız bürclərini ehtiva edəcək. Venera planetinin təkamülü Aslan bürcünün əlaqələrinə və ehtimalla pul əlaqələrinə qarşılıqlı təsir gətirəcək. İyun 2020-da Aslan bürclərinin eşq həyatı çiçəklənəcək. Sizin şən hadisələrlə təcrübəniz olacaq və hətta xüsusi biri ilə qarşılaşa bilərsiniz. Amma hər şeyin göründüyü kimi getmədiyinə ya da bir nöqtədə bəzi çətin, kompleks anlar yaşaya biləcəyinizə dair narahatlıqlar olacaq. Son olaraq, Saturn - çünki bu planet Aslan bürcünün eşq həyatının idarəçisidir - Əqrəb bürcündə retroqrad dövrünə başlayır, bu da sizin bəzi köhnə problemlər ilə məşğul olmaq məcburiyyətində olacağınızı göstərir. Hər iki Xeyirxah Venera və Yupiter 2020 İyun ayında Aslan bürcündə olacaqlar və Venera Aslan bürcünün karier evinin idarəçisidir. Bu səbəblə, müvəffəqiyyət zəmanət edilir. Şans hər hansı bir səy etmədən yolunuza çıxacaq. İnkişaf və müvəffəqiyyət üçün fürsətlər yüksələcək, maraqlı proyekt təklifləri ilə insanlar sizin yolunuza çıxacaq, müdirləriniz sizi yüksək mövqedə tutacaq. Aslan bürcünün 11ci evində Günəş, Mars və Merkuri planetinin olması ilə, siz etmək niyyətində olduğunuz şeyləri etməniz üçün sizi dəstəkləyən doğru insanlarla tanış olacaqsınız, məşhur ola bilərsiniz və təşkilati bacarıqlarınız vasitəsilə, həm də fikirləriniz və görüşləriniz ilə kollektivin müzakirəsiz lideri olaraq ön plana çıxacaqsınız. Pula gəlincə şans həm də Aslan bürcünün tərəfindədir, bu vəziyyət hər hansı mövzuda 2020 İyun ayında, həll ediləcək ya da dəqiqlik qazanacaq. Siz intibah dövrünüzü yaşayacaqsınız. Sizin həm fiziki həm də zehni olaraq böyük tutumunuz var. Aslan bürcündə olan Yupiter sizi canlandırar və sizə optimizm verər. İyun 2020-cu ildə Yupiter planetinə hər vaxt yaxın olan, kooperativ və sevgi meylli Venera sizi şən, gözəl edər. Yalnız mənfi tərəfi ifrata meyli və sövq edilməyə qarşı çətinlik olacaq. İyun 2020-cu ilin son on günlüyü Aslan bürcünün 12ci evində Günəş olacaq və bu da sizə bəzi çətinliklər verə bilər.

Qız - Venera Qız bürcünün evlilik evinin idarəçisi olan Yupiter planetinin yanında olduğu zaman xoşbəxtlik və təmin gətirməlidir. Amma bu iki planetin yaxınlığı Qız bürcünün 12ci evində reallaşacaq və sirlər, şüuraltı, yanılğı ya da qeyri-qanuni şeylərlə əlaqədar olacaq. Bu andan etibarən Noyabr 2020 tarixinə qədər, Venera - artıq retroqrad dövründə - Qız bürcünün 12ci və 1ci evləri arasında irəli geri gedəcək. Bu beş ay Qızlara duyğular və əlaqələr içində əhəmiyyətli görüşlər təqdim edə bilər. Amma eyni zamanda problemə də səbəb ola bilər. Venera-Yupiter düzülüşü, Qız bürcünün evlilik evində Neptun tərəfindən yaradılan kvadrat ilə, Əkizlər bürcündəysə Günəş-Mars-Merkuri üçlüyü ilə birləşəcək. Özünüzü bəzi hadisələrin içində tapa bilərsiniz, bu kompleks ola bilər, diqqətli olun! Sizin Qız bürcünün karier evində üç güclü müttəfiqləriniz var: Mars - ehtiras, təşəbbüs və hərəkət arzusu, ilham; Sizə səlahiyyət, prestij verən və edən - Günəş və daha da əhəmiyyətlisi, Merkuri - həm sizin bürcünüzün həm də karier evinizin idarəçisi. Merkuri 12 İyun 2020 tarixində düzgün hərəkətini davam etdirəcək, yəni hər hansı bir səhv anlama ya da keçmiş həftələrdən qalan maneələr - Merkuri retroqrad edərkən yaranan - indi təhlil ediləcəkdir. Vəziyyətlər dəqiqləşəcək, məhsuldarlıq böyüyəcək, hərəkətlər yaxşı koordinasiya ediləcək və müvəffəqiyyətlə nəticələnəcək. Əlavə olaraq, Qız bürcündə olan Mars-Güneş-Merkuri üçlüyü də enerjili Uran müsbət Xeyirxah Venera və Yupiter tərəfindən dəstəklənəcək, çünki sizin hər istiqamətə açıq bir yolunuz var. Tək bunda deyil, siz həm də pul mövzusunda şanslısınız! Qız bürcünün idarəçisi, Merkuri ilə güclü bir mövqedə olacaq, siz İyun 2020-cu ildə potensial pis vəziyyətlərlə başa çıxmaq üçün təchizatlı olacaqsınız. Xoş olmayan vəziyyətlər ortaya çıxarsa - ehtimalla ayın ilk hissəsində belə vəziyyətlər ortaya çıxa bilər, və böyük ehtimalla bunlar sizin öz ifratçılıqlarınız və ya tədbirsizliklərinizdən qaynaqlanar - risklərdən qaçınmaq üçün, sakit, intizamlı və tədbirli olmanız tövsiyə edilir.

Tərəzi - Tərəzi bürcünün ictimai həyat evində Venera və Yupiter planetlərinin olmasıyla, siz 2020-cu ilin İyun ayında gözəl zaman keçirəcəksiniz, partnerinizlə birlikdə partilər və ya müxtəlif ictimai yığıncaqlara qatılacaq, yığıncaq, konqres, sinifdə yeni biriylə tanış olacaq və ya ortaq maraq sahələrinə sahib kəslərlə fərqli şərtlər altında bir araya gələcəksiniz. Mars, Tərəzi bürcünün evlilik evinin idarəçisi, sizin eşq həyatınızın 2020 İyun ayında, intellektual, mədəni, və ya paylaşılan mənəvi əlaqələr tərəfindən təhrik ediləcəyi və ya duyğularınız partnerinizlə birlikdə səyahətin ola biləcəyini sizə söyləyir. Uzun məsafə eşqlər mümkün deyil. Ünsiyyət, bu üz-üzə ya da uzun məsafəli olursa olsun fərq etməz, İyun 2020 boyunca Tərəzi bürclərinin eşq həyatı üçün çox əhəmiyyətlidir. Əmrində müvəffəqiyyətli olmaq üçün bütün qaynaqları ilə mükəmməl bir ay var. Siz çox məşhursunuz və siz etmək niyyətində olduğunuz hər bir şeyi sizə kömək etməyə istəkli qoruyucular, dəstəkçilər və yoldaşların köməyiylə edə bilərsiniz çünki sizi təşviq etmək üçün asanlıqla yoldaşlar, dəstəkçilər tapmaqda şanslı ya da kifayət qədər ustasınız. İyun 2020 qrup proyektləri və hər cür və quruluşlara bağlı bütün hərəkətlər üçün çox uyğun bir ay. Hər hansı bir sahədə müvəffəqiyyətli ola bilərsiniz, amma bu işlər, araşdırma, mədəni və mənəvi şeylərlə əlaqədar, qanuni və ya səyahət tənzimləmələri kimi ola bilər, sizin diqqətinizi çəkə bilər və siz bu sahələrdə səfərbər ola bilərsiniz. Tərəzi bürclərinin pulu əksəriyyətlə bu ətrafdan gələcəkdir. Tərəzi bürcləri ehtimalla hədiyyələr, sponsorluq və ya digər maliyyə üstünlüklər alacaq. Həm zehni həm də əsəb gərginliyi, bir çox gərgin dövrdən sonra sakitləşməyə başlayır. Hələ 2020 İyun ayının ilk yarısında bəzi qarmaqarışıqlıqlarla üzləşəcəyinizə baxmayaraq, indi sizin hər şeyə fərqli bir baxış bucağınız var və daha optimist və əminsiniz, bu sizə asanlıqla bəzi problemləri həll etməyə kömək olar. İyun 2020in ikinci hissəsi Tərəzi bürcləri üçün daha rahat olacaq.

Əqrəb - İyun 2020 Venera, Əqrəb bürcünün evlilik evinin idarəçisi olaraq, ən yaxşı və yüksək olmağı hədəfləyir. Yupiterə yaxın olmaq Venera planetini yaxşılıqlar dünyası edər və Əqrəb bürcünün 10cu evində olması onu maraq mərkəzi edər. Bu səbəblə, əhəmiyyətli və xoşbəxt hadisələrin reallaşmasını gözləyə bilərsiniz: romantik təklif və ya eşq elanları, sizin partneriniz üzərindən ictimai statusunuzun yüksəlməsi, evlilikdə əhəmiyyətli bir hədəfə çatmaq üçün, ruhunuzun sevgilisi olacaq biri ilə tanış olma, bir uzlaşma və ya bəzi vəziyyətlərdə, hətta bir nişan ya da evlilik. Məlumatı sizə az.astroloq.com saytı təqdim edir. 2020 İyun ayında Əqrəb bürclərinin eşq həyatı və ya evliliyi karier, mövqe, status, etibarı ilə bağlı olacaq. Bu işlər, səyahətlər və ya yüksək ictimai ətrafları da öz əhatə sahəsinə ala bilər. İyun 2020 Əqrəblər üçün müvəffəqiyyətli bir aydır. Hər iki Xeyirxah həm Venera həm də Yupiterin, Əqrəb bürcünün karier evində olmasıyla, səma sərhədi və fürsətlər hər yerdə açılacaqdır. Siz, təriflənə bilər, ya da yüksələ bilər, bir şey qazana bilər, müvəffəqiyyətinizi seyr etməkdən zövq ala bilərsiniz. Şöhrət və prestij üçün mükəmməl bir zaman. Müvəffəqiyyətlər kolleqalar, yoldaşınız ya da sevgiliniz tərəfindən, yüksək ətraflarla əlaqələriniz tərəfindən dəstəklənilərək ortaya çıxacaq. Əqrəb bürcünün karier evində olan Venera və Yupiter, Əqrəb bürcünün pul və iş evində olan planetlər ilə müsbət əlaqələr meydana gətirəcək, beləcə müvəffəqiyyətlər pul qazancı olaraq geri dönəcək. Onunla nə edəcəyiniz mövzusunda diqqətli olun! Əqrəb bürclərinin sağlamlığı 2020 İyun ayında hələ problemli olacaq. Uran və Cənub Ay Düyünü Əqrəb bürcünün xəstəliklər evində olacaq və bu evin idarəçisi olan Mars planeti yaxşı bir mövqedə olmayacaq. Bu səbəblə, sağlamlıq və böhran riski mövzusunda daha narahat vəziyyətlər ortaya çıxa bilər, hələ mövcud gözlənilməz problemlər olacaq. İyun 2020 boyunca canlılıq aşağı olacaq. Özünüzü yormaq tövsiyə edilmir diqqət yetirin!

Oxatan - İyun 2020 dözülməz cazibədarlıq və cəsur romantik jestlərə səbəb olan yüksək cinsiliklə şarj olacaq, hətta bu macəraçı cinsilik olmasa belə. Uran Oxatan bürcünün erotizmini canlandıracaq və sizə fövqəladə və ya gözlənilməz təcrübələr təqdim edəcək və şəhvət planeti olan Mars isə Oxatan bürcünün evlilik evində Günəş və Merkuri ilə bir araya gələcəkdir. İyun 2020 romantik və erotik baxımdan çox aktiv bir ay olacaq kimi görünür. Siz aktiv olun və istədiyinizi əldə etmək üçün hərəkət edin. Amma bəzən, siz çox instinktiv ola bilər, gərginliklər yarada bilərsiniz və ya sevdiyiniz də çox instinktiv ola bilər. İyun 2020in ikinci hissəsində nəhayət siz, sizi həftələrlə narahat etmiş bir problemi həll edə bilərsiniz. Oxatan bürcləri üçün, İyun 2020 olduqca rəqabətçi bir aydır. Siz mübahisələr, yenidən müzakirələr, eyni zamanda böyük ehtimalla, sizin başqa kolleqalarınızı, ortaqları ya da rəqibləri də əhatə edən yenidən hesablamalar edəcəksiniz. 2020 İyun ayının ilk on günü səhv anlaşılma və ya səhvlər hələ meydana çıxa bilər yəni, bir müqavilə bağlamaq ya da bir müqavilə imzalamaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Bunu ayın ikinci və ya üçüncü ongünlüyünə taktika edərək təxirə salın. 2020 İyun ayında Oxatan bürclərinə ən çox məmnuniyyəti işlər, araşdırma, nəşriyyat və ya mədəniyyətə aid olan sahələr gətirəcək. Uzaq səyahətlər və ya şəhərlərarası kooperasiya qazanclı olacaq. Müvəffəqiyyət başqalarıyla qarşılıqlı təsirə bağlıdır. Maliyyə olaraq, hər şey ayın ortalarına doğru dəyişəcək. Köhnə mövzular yenidən ortaya çıxa bilər və bir az ehtiyatda pulunuzun olması daha yaxşı olar. Stress səviyyələri bunu daha da yüksəldəcək, 2020 İyun ayında bir tarazlıq tapmaq üçün çox şansınız yoxdur. Bəzi çətinliklərə baxmayaraq sizin sağlamlığınız zərər görməyəcək. Gələcək aylarda da mühit daha kaprizli ola bilər, bu səbəblə diqqətli olun.

Oğlaq - 2020 İyun ayında Oğlaq bürcləri asanca duyğularını ortaya qoya bilməyəcəklər. Hər şey duyğularınızın və eşq həyatının dərin, həssas istiqamətləri mövzusunda öz içinizdə davam etməkdədir. Oğlaq bürcünün 8ci evində Venera və Yupiter planetlərinin olmasından ötəri İyun 2020 iç müşahidə və analiz, hətta bəlkə də psixoloji yanaşmalar üçün uyğundur. İndi incə detalların fərqində olmaq ya da əhəmiyyətli məlumatlar ortaya çıxarmaq, cütlük və əlaqə funksiyasının necə olduğunu anlamanıza kömək olacaq. Oğlaq bürcünün 8ci evində Venera və Yupiterin eynivaxtlı varlığı da praqmatik bir qeyd olaraq şərh oluna bilər: Sevdiyiniz sizin maddi rifahınızı paylaşacaq, və ya sizə əhəmiyyətli hədiyyə vermək istəyində olacaq. Oğlaq bürcünün iş evində Günəş, Mars və Merkuri planetlərinin olması ilə, İyun 2020 məşğul bir ay olacaq. Sizin bir çox işiniz olacaq, çox enerji xərcləyəcəksiniz, bəzi təcili vəziyyətlərlə üzləşəcək və ya sürətli qərarlar almaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Siz aqqressiv iş yoldaşları və ya intizamsız assistentlər ilə məşğul olmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Ayın ilk hissəsində Merkuri hələ retroqrad dövründəykən, heç gözləmədiyiniz zaman, sənədlər, məlumat və ya fürsətlər və ofis ləvazimatı ilə əlaqədar bəzi problemlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, sonunda möcüzəli bir iş görəcəksiniz və müvəffəqiyyətləriniz təqdirə layiq və qazanclı olacaq. İşiniz comərdcə mükafatlandırılacaq və kooperasiya, ortaqlıqlardan əlavə bir şey əldə edərsiniz. Oğlaq bürclərinin sağlamlığı İyun 2020-cu ildə həssas bir mövzu ola bilər. Bəzi mövzular keçdiyimiz aydan bu yana davam edə bilər. Yeni, gözlənilməz problemlər ortaya çıxa biləcək və köhnə iztirab yenidən su üzünə çıxa biləcək. Xüsusilə ayın ilk hissəsində diqqətli olun! İyun 2020 ikinci hissəsi həllər gətirə bilər və testlər, müalicələr və digər tibbi proseduralar üçün yaxşı bir zamandır.

Dolça - İyun 2020 Dolçaların əlaqələri üçün fövqəladə olacaq. Dolçanın cütlər evi hər iki Xeyirxahı (Venera və Yupiter) ağırlayacaq və bu da xoşbəxtlik, fərahlama, razılaşma, nişan, toy, səyahət ya da gözəl bir romantik tətil mənasını verməkdədir. Venera-Yupiter tandeminin qoruması altında siz cüt olaraq xüsusi bir müvəffəqiyyətə çata bilər ya da olması lazım olduğu kimi sizin olacaq biriylə qarşılaşacaqsınız. Ayrıca, İyun 2020 cinsi həyatınız üçün fövqəladə olacaq: Günəş, ehtiraslı Mars və oynaq Merkuri tam olaraq Dolçanın erotizm evində olacaq! İyun ayında Dolçanın əlaqələrlə əlaqədar iki evində ən az beş ulduz var. Bunlardan dördü bunlardır: eşq planeti Venera, arzu planeti Mars, Dolçanın cüt evinin idarəçisi Günəş, və Dolçanın seks evinin idarəçisi Merkuri. Xülasə olaraq: bu dövr il içində yaşadığınız ən möhtəşəm dövr ola bilər. İyun 2020 Dolçalar üçün əlverişli vəziyyətlər nizamlayacaq və yeni perspektivlər açacaq. Doğru istiqamətdə sizə rəhbərlik edən yaxşı instinktləriniz var və imkanlarınızı təqdirə layiq şəkildə istifadə edə bilirsiniz. Siz yaradıcısınız, özünüzü ifadə etmə şəkliniz ovsunlayıcı olacaq, yeni şeylərə, təcrübə və macəralara çox açıq olacaqsınız. Siz enerji və adrenalin dolu olacaq və edəcəyiniz hər şey sadə və asan olacaq. 2020 İyun ayında Dolçalar yaxşı yoldaş, müttəfiq ya da kolleqa olacaq xüsusi insanlarla tanış olma şansı əldə edəcək. Bu insanlar qrup işində möcüzə nəticələr yarada bilər, yeni işlə əlaqədar ortaqlıqlar meydana gətirə bilər və çox qazanclı müqavilələr imzalaya bilər. Bu dövrdə çox pul qazana bilərsiniz, amma fərziyyələri önləmək təklif edilir, çünki onlar itkilərə yol aça bilər. İyun 2020-da siz ikinizə çatacaq qədər enerjili olacaq, öz halınızdan məmnun olacaq və heç bir şey optimizminizə kölgə sala bilməyəcək. Bu, əylənmək, səyahət və tətil üçün möhtəşəm bir zamandır. İyun 2020 ayı boyunca Dolçalara açıq havada çox fəaliyyətlər etmək təklif edilir: idman, velosiped, rəqs, üzmək, yürüyüşlər - bütün bunları sevgilinizlə, ya da yoldaşlarınızla birgə etməniz qeydiylə.

Balıqlar - Balıq bürcünün əlaqələr evinin idarəçisi Merkurinin mövqeyi, Balıq bürcləri üçün evlilik həyatı ilə əlaqədar mövzular ətrafında reallaşacaq hadisələri işarə edər: bu işlərdə bir ev və ya bağça kirayəyə götürmə, köçmə ya da digər ev ilə əlaqədar cəhdlərlə əlaqədar ola bilər. Venera, eşq planeti, eyni zamanda praktik bir təqibə doğru istiqamətləndirilir. İyun 2020 sevginin ikinci sırada olduğu, romantizmin əskik olduğu bir ay halına gələ bilər. Bəlkə bir cüt olaraq sizin üçün praktik təqibçiliyi, ortaq proyektlər etmək mənasını verən, yəni ikiniz üçün ortaq bir nöqtə tapa bilərsiniz. Bir ofis romantizmi də doğulmuş ola bilər. İyun 2020-cu ilin Balıq bürcləri üçün bir çox professional potensial vardır. Bütün ehtiyacınız olan, yaxşı bir yanaşma strategiyasıdır. Venera və Yupiter planetlərinin Balıq bürclərinin iş evində olması, sizi önə çıxarmaq üçün öz prestijinizi gücləndirmək və sizə maliyyə məmnunluğu verən, müsbət vəziyyətlər təqdim edər. İyun 2020 ayı məhsuldar, zəngin və mükafatlandırıcı olacaq kimi görünür. İş belə bu mövzuda ehtirasla dolu ola bilər, indi sizin üçün böyük müvəffəqiyyət qabiliyyətlərini istifadə etdiyiniz zaman gəlir. Ancaq, 2020 İyun ayında bir çox Balıq bürcləri bir ev ilə torpaq, qərargah, əkinçilik, bağçaçılıq və heyvandarlığı əhatə edən bir fəaliyyət üçün səy, enerji xərcləyə bilər və mali qaynaqlara sərmayə qoya bilərsiniz. Bu işlər bir müddətə köhnəyə söykənən bir sahədir, amma indi onları təkrar axtarırsınız. Sizin sağlamlığınız, ən azı 2020 Avqust ayına qədər, Balıq bürcünün idarəçisi olan Yupiter planetinin Balıq bürcünün xəstəliklər evində olmasına görə həmişə izlənilməlidir. İndi, İyun ayında, Venera planetinin Yupiterin yanında olmasıyla hər şeyin yaxşılaşdırılması ya da böyük həllər tapmanın xəbərçisi ola bilər. İyun 2020, analiz etmək, araşdırmaq və ağılınıza gələ biləcək bütün tibbi problemləri həll etmə istiqamətində enerjili tədbirlər almanız üçün yaxşı bir zaman olacaq.

ŞƏRH YAZ
0
BAĞLA